T’HO SAPS?

Posa a prova el que has aprés en el Museu d’Informàtica!

Contesta les 10 preguntes següents

Results

next

#1. Què tenen en comú, des del punt de vista del processador que incorporen, les estacions de treball SGI Indigo2 IMPACT i SGI Indy?

next

#2. En quin microprocessador de 8 bits es va basar l'estàndard MSX?

next

#3. Per mitjà de quin mecanisme s'introduïen els programes a la Màquina Analítica de Charles Babbage?

next

#4. De quines dues maneres es podia adquirir un ordinador Sinclair ZX81?

next

#5. Quin terme s'utilitza per anomenar al conjunt de centenars o milers d'ordinadors units mitjançant xarxes d'alta velocitat i que es poden gestionar com una única màquina?

next

#6. Com es diu el llenguatge que tot ordinador entén?

next

#7. En què es va basar el la màquina calculadora de Gottfried Leibniz de 1673 per poder dur a terme les quatre operacions aritmètiques bàsiques?

next

#8. Amb quin objectiu va ser construït l'ordinador ENIAC en 1945?

next

#9. Els dispositius d'emmagatzematge òptic es basen en la refracció de la llum. De quins materials estan compostos?

next

#10. Quin va ser el llenguatge de programació per microordinadors més popular a la dècada dels 80 del segle XX?

finish